Etik del 2

Detta stycke kommer att handla om vilka strategier vi kan använda oss av för att inte gå vilse. Bonhoeffer utkämpande en sådan kamp i Tyskland under Hitlers tid, han är ett exempel på hur viktigt detta är. Då jag även kommer in på strategier som används av församlingarna genom tiderna. Detta är en fortsättning för förra veckans tema, så har ni inte läst det så rekommenderar jag att ni läser det.

 1. Vad är kristen etik?
 2. Exemplet Bonhoeffer
 3. De första församlingarnas strategier
 4. Förebilder i livet
 5. Diskussionsfrågor
 6. Nästa veckas inlägg

 

1. Vad är kristen etik?

Man kan få uppfattning om att det är lagar och regler, på vad man inte ska göra. Men det är en osund inställning och tankesätt. Man få ta med i tankarna i Sveriges lagbok är tjock och det finns massor av lagar som ska följas och känner förmodligen inte till hälften av dem. Grundprinciperna för livet är ju enligt Gud bara 101. Jämför man det så, då är det inte många regler att hålla koll på. Dessa är ändå ganska luddiga och det blir en samvetsfråga. Grunden för allt är att visa kärlek till Gud och sin nästa2.

Framför allt skall ni älska varandra hängivet, ty kärleken gör att många synder blir förlåtna. 3

Vi ska inte fokusera på vad vi inte får göra för att komma till himlen utan på hur vi når fullkomlighet i Kristus. När vi tar emot Jesus är som att börja träna för att springa ett lopp som det handlar om att ta sig igenom. Vi tränar för att vi ska klara av tävlingen så bra som möjligt. Att äta bra är förutsättningen för att kunna träna aktivt. Vi behöver mata oss med Guds ord för att vi vill klara livets lopp så bra som möjligt. När vi tränar och tävlar så pressar för att vi älskar det vi gör och vill prestera bra. Inte för att någon jagar oss eller så.

När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss4

Bonhoeffer var på många sätt en förebild, men det finns några sidor som kan diskuteras om det var rätt. Jag har valt att försöka ge en helhetsbild av honom för att du ska få avgöra själv vad du ser som ett föredöme. Jag vill att du i det stycket är extra observant och eftertänksam,

 1. 10 Guds bud
 2. Matteusevangeliet 22:37-40
 3. 1 Petrusbrevet 4:8 (Bibel 2000)
 4. Hebreerbrevet 12:1 (Folkbibeln 2014)

 

2. Bonhoeffer

Under Hitlers tid i så levde en man som hette Deitrich Bonhoeffer1 som insåg Hitlers förtryck.  Många inom dåtiden kyrka anpassade sig efter Hitlers krav på en statlig kyrka som han hade kontroll över. Många av de som anslöt sig var “lydiga, pliktfulla och ordningsamma” personer som trodde på Hitlers idéer om en nationalistisk socialistiskt samhälle. Strax efter NSDAP2 blev regering och den etablerade kyrkan hamnade under deras våld och det uteslöts präster som inte var “arier” och svära en trohetsed till NSDAP.

Det var flera grupper som valde att stå utanför stadskyrkan och vara en fri bekännelsekyrka med en självständig organisation. Efter ett par år blir unge lutherske teologen D. B. kallad att leda seminariet i Finkenwalde3. D. B. visade från början på en mycket kritisk hållning till NSDAP. Från bekännelsekyrkans början så har han haft en ledande roll.

För Bonhoeffer blir arbetet med prästkandidaterna i Finkenwalde hans rikaste period i livet. Han kastar sig in i uppgiften med fullkraft. Äntligen ser han sin möjlighet att förverkliga något han drömt om i flera år: ett gemensamt liv som utgår från Jesu undervisning i bergspredikan4. Dessutom ser han nu möjligheten att skapa en bas för ett praktiskt motstånd mot Hitler. 5

D. B. visade på att vi inte alltid kan vara lagliga medborgare när samhället vänder sig från moral. Utan att våga gå ut och förkunna och visa på evangeliet till människor. Han poängterar också nåden blir en enkel undanflykt för ta konflikter och stå upp för det som är sant. Detta kan resultera i att vi går helt fel väg.

Billig nåd är vår kyrkas dödsfiende. Idag gäller vår kamp den billiga nåden … Ett folk har blivit kristet, en nation har blivit luthersk, men på bekostnad av efterföljelsen, till ett alltför billigt pris … Idag betalar vi priset: de organiserade kyrkornas sammanbrott.6

Han insåg riskerna var för han förstod att kallelsen aldrig får trycka undan kärleken till människor. Även om det Hitler ville åstadkomma för en del människor kunde verka vara ett bra system för vissa så gav de avkall på medkänsla för människor, omsorg om de svaga.

I den tid som det var svårt att vara kristen så blev det viktigt att hitta en stark kristen gemenskap. För honom blev en kollektiv gemenskap för han insåg vikten daglig gemenskap, speciellt under det rådande omständigheterna. Det var inte frågan om något “ideal” om det “perfekta livet”, utan en verklighet där man lärde sig att älska varandra trotts olikheter. Det blev också viktigt att fundera på vad som var grundläggande och inte tjafsa om teologiska detaljer. Vilket ligger till grund för en sund kristen tro, att ha kärleken som grund och lära sig att inte fördöma. Här är lite av vad som präglade gemenskapen:

Husförsamlingens närhet gör det möjligt att alla samlas morgon och kväll för en kortare gudstjänst som består av psaltarböner, gemensam skriftläsning (lectio continua), sånger  och fri förbön som leds av en person – oftast Bonhoeffer personligen. Denna andakt hålls inte i en kyrkolokal, utan kring matbordet.

Kvällsmåltiderna är en annan gemensam mötespunkt Dessa har karaktär av glädjefull gemenskap. Över huvud taget präglas livet i Bonhoeffers husförsamling av fest och inte av en asketisk livshållning. Det är »ett lutherskt kloster« som förenar klosterpraktiken med Luthers »skratt, vin och sång«. De sjunger mycket tillsammans och Bonhoeffer, som är duktig pianist, har placerat sitt eget piano i huset. Livet innebär också mycket humor och spel, Speciellt spelas bridge, vilket Bonhoeffer uppskattar. I hus församlingen blir bön, arbete, gemenskap och vardagsbekymmer en helhet. 5

Bikt7 är något som D.B. återinför, för förstår att det största hotet mot en god kristen gemenskap är synd. När en synd inte kommer fram i ljuset är det lätt att man fortsätter med den. Men när man erkänner den och kan prata om den så bryts makten över synden. Synd är som jag skrev om i ett tidigare inläggvad som skadar vår relation med Gud, men även saker som bryter ner relationer överlag. Det är nog en anledningen att synden kan växa i ett samhälle med stor ensamhet, tänker jag. Nära gemenskap kräver bikt för att kunna växa och vara sund.  I kollektivet så utförde de meditation, inte österländsk typ utan där de i ensamhet och i grupp satt och begrundade över bibelord.

Bekännelsekyrkan försökte inte bekämpa nationalsocialismen med politiska medel. Det var en kan för att befria kyrkan från politiskt inflytande. Det innebär att de inte bojkottade kriget, utan lät sig bli inkallade. Detta kan tyckas vara konstigt. De ville visa att de var lojala  även om de stödde kyrkans kamp mot politisk styrning.

D.B. försökte döda Hitler, han ansåg att i den extrema situation som rådde så krävde det att han gick bortom lagen. Det innebär att han var villig att begå mord på en ond diktator. D.B. var en fred och sanningsförespråkare, men i detta fall ansåg han att det var speciellt. Hans strategi misslyckades helt. Han hindrades vid flera tillfällen och vid det sista mordförsöket blev han fängslad och till sist satt i koncentrationslägret Flossenbürg.

 1. Läs mer på Wikipedia
 2. Wikipedia: Nationalsocialistiska Tysta Arbetarepartiet
 3. Nära nuvarande Stettin
 4. Matteusevangeliet kap 5-7
 5. Ur Kristen moralhistoria av Roland Spjut
 6. Ur Efterföljelse av Deitrich Bonhoeffer
 7. Syndabekännelse, enskilt eller i grupp. Inom bl.a. katolska och ortodoxa kyrkan använder man sig av detta i avskildhet med en präst.
 8. ”Synd” – Vad är det?

 

3. De första församlingarnas strategier

Man brukar säga att “Man blir som man umgås”, det var något som visades starkt i de första församlingarna. Där man umgicks mycket och hade en familjär gemenskap. Den kristna gemenskapen är så viktig att få vårat kristna liv att fungera (läs gärna inläggen om församlingen om du inte gjort det1). Det finns några saker som är viktiga i en församlingsgemenskap för att vi ska växa i vår tro. Vi behöver träffas i mindre grupper för att kunna samtala om livet och utmaningar i tron. Läsa bibeln och diskutera kring den.

Det finns saker som behöver prägla våra liv i församlingsgemenskapen. Gudtjänst, diakoni, syndabekännelse, husgemenskapen, bön och bibelläsning.

Idag så är det en del som vandrar runt mellan församling för de inte är nöjda med sin församling. Man kan tänka att det inte är tillräckligt med liv, dem aktiviteter man vill ha eller så är man besviken på någon person. Dem som vandrar runt inser ofta till slut att det blir inte bättre för att man byter församling. Församlingen är en samling syndare som vill leva ett bättre liv. I dem församlingarna som verkar bra utåt har bara en fin fasad. Bakom alla fasader är människor, med alla brister. Där passar du och jag in. För att vi tillsammans ska hjälpa varandra på vägen.

Ljug inte för varandra, ni har ju klätt av er den gamla människan och hennes vanor och klätt er i den nya, som förnyas till verklig kunskap och blir en bild av sin skapare. Då är ingen grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar, skyt, slav eller fri. Nej, Kristus blir allt och i alla.

Som Guds utvalda, heliga och älskade skall ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er skall också ni förlåta. Men över allt detta skall ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet. Låt Kristi frid råda i era hjärtan, den som ni kallades till som lemmar i en och samma kropp. Visa er tacksamhet. 2

 1. Kyrkan – mänsklighetens hoppEn levande församlingsgemenskap
 2. Koloserbrevet 3:9-15 (Bibel 2000)

 

4. Förebilder i livet

I historian finns några kyrkofäder och andra många betydande personer. Människor som levt på ett föredömligt sätt och många har skrivit böcker. Några av dem fanns i relativt modern tid och svarar på frågor som vi brottas med idag. Bonhoeffer som jag skrev om i ett tidigare stycke menade att kristen etik är ingen ideal:

Den som drömmer fram en bild av gemenskap, kräver av både Gud, andra och sig själv att drömmen ska uppfyllas. Han kommer med fordringar på den kristna gemenskapen, upprättar sin egen lag och dömer både bröderna och Gud själv efter den.

Kristen gemenskap är inget ideal, utan en gudomlig verklighet… Gud hatar drömmeriet.  1

En personlig förebild i mitt liv är N.P. Wetterlund som jag citerar här ibland på bloggen2. Det var en präst som levde på början av 1900-talet, en sann lutheran. Som skriver mycket om trons kamp. Hans mest kände verk är Andens lag, som jag dock inte läst. 3

Korset är syndsjälvets död. Så mycket som du älskar ditt kors, så mycket hatar du din synd. 4

 1. Ur Liv i Gemenskap av Bonhoeffer
 2. Wetterlundcitat
 3. N.P. Wetterlunds Skriftkommitté
 4. Ur Uppsatser och tankar av N.P Wetterlund

 

5. Diskussionsfrågor

 • Vad är det som är viktigt för att vi ska kunna utvecklas i rätt riktning?
 • Vilka utmaningar känner du är svårast när det gäller kristen etik?
 • Utifrån Bonhoeffers utmaning, vad har vi för liknande utmaningar i dagens samhälle?
 • Var det något som Bonhoeffer gjorde som inte var föredömligt?

 

6. Nästa veckas inlägg

Det kommer handla missionsbefallningen och är det sista egentliga temat på Kurs Lukas som jag går. Uppdraget som Jesus ger alla sina efterföljare som ger oss en mening med livet och som kan skänka oss mycket glädje. Att få vara med och sprida evangeliet och Guds rike till människor. Jag kommer även resonera lite kring att få tanke till handling.

 

One thought on “Etik del 2

 1. Pingback: Summering av bibelskoleterminen: Lukas | cykelevangelisten

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s